• Καλωσορίσατε στο SecureSystems.gr
  • Τηλ: 27210 24564

0
Σύνδεση

Σύνδεση

Όροι χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις

Η επιχείρηση Νικήτας Δημ Γιαννακόπουλος εδρεύει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, στην Οδό Σταδίου 80, Τ.Κ 24133, Τηλ. 2721024564 , ΑΦΜ 119969205 και ανήκει στην ΔΟΥ Καλαμάτας, διατηρεί δε σημείο λιανικής και χονδρικής πώλησης επί της οδού αυτής.

Η εταιρία Νικήτας Δημ Γιαννακόπουλος διαθέτει διακριτικό τίτλο securesystems.gr Οι υπηρεσίες της securesystems.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Ο επισκέπτης, με την είσοδό του στην securesystems.gr» οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους.

Η securesystems.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή - τροποποίηση αρχίζει να ισχύει με την δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συνέχιση της πρόσβασης και χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μετά από κάθε αλλαγή υποδηλώνει ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους όρους.

Οι δε επισκέπτες - πελάτες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σημαίνει αυτόματα την αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν ή όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος .Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους επόμενους όρους πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας τόπο. Η χρήση του υποδηλώνει τη βούλησή σας να δεσμευθείτε από τους ακόλουθους όρους. Οι παρόντες όροι αφορούν μόνο τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, οποιαδήποτε δε διαφορά εξ αυτών ανήκει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σήμα καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα περιεχόμενα αυτού του διαδικτυακού τόπου ανήκουν στην επιχείρηση securesystems.gr.

Με την επιφύλαξη διατάξεων του νόμου, δεν είναι δυνατή και απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, ανατύπωση, δημοσίευση, πώληση ή διανομή καθ' οποιονδήποτε τρόπο των περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Περιορισμός της ευθύνης

Όλα τα περιεχόμενα, στα οποία περιλαμβάνονται κείμενα, φωτογραφίες, κτλ. που δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο μπορεί να έχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.

Η επιχείρηση securesystems.gr δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για τις ανακρίβειες ή τα λάθη αυτά, ούτε εγγυάται μεταξύ άλλων την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση.

Η επιχείρηση securesystems.gr δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, αρχική ή επιγενόμενη απώλεια ή ζημία που απορρέει από την πρόσβαση ή τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτόν. Με την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου αποδέχεστε την απαλλαγή της επιχείρησης securesystems.gr από οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Κανείς από τους παραπάνω όρους δεν αποκλείει την ευθύνη για απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των πελατών - χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Η securesystems.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η securesystems.gr παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η securesystems.δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Εμπορική πολιτική & Όροι Εγγύησης Προϊόντων

Η securesystems.gr παρέχει για όλα τα προϊόντα που εισάγει και εμπορεύεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός έτους η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής (Εκτός αν ορίζετε διαφορετικό χρονικό διάστημα στις λεπτομέρειες του προϊόντος). Η securesystems.gr εγγυάται ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη συσκευή είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα ή λάθη. Στην περίπτωση που κατά τον χρόνο της εγγύησης παρουσιασθεί πλημμελής λειτουργία ή βλάβη, η οποία θα είναι αποτέλεσμα ελαττωματικού υλικού, η εταιρία αναλαμβάνει με αποκλειστική δική της ευθύνη να επισκευάσει τη συσκευή, να αντικαταστήσει τμήμα της συσκευής με άλλο ομοειδές ή να αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη ίδια ή ισάξια. Η υποχρέωση αυτή αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη της εταιρίας σχετικά με την ως άνω συσκευή που σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στο χρονικό διάστημα της εγγύησης μόνο μέχρι την τρέχουσα αξία της συσκευής. Σε κάθε περίπτωση η επισκευή ή η αντικατάσταση της ελαττωματικής συσκευής μέσα στο χρόνο εγγύησης υπόκειται στους όρους εγγύησης της εταιρίας, τους οποίους ο αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται. Ως αγοραστής θεωρείται αυτός ο οποίος αγοράζει τη συσκευή προκειμένου να κάνει χρήση αυτής. Η εγγύηση είναι προσωπική, συνοδεύεται απαραίτητα από το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς και δεν ισχύει εάν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο. Τα προϊόντα ελέγχονται και επισκευάζονται από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης παραμένουν στην εταιρία. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από την εταιρία παύει αυτομάτως να ισχύει αν η βλάβη προέρχεται από υπαιτιότητα του αγοραστή, λανθασμένη επιλογή ή εγκατάσταση λογισμικού (Software ή Firmware), ακραία καιρικά φαινόμενα με υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου, υπερτάσεις η βυθίσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, ακατάλληλη μεταφορά, συνδεδεμένες συσκευές, ελαττωματική τροφοδοσία, κακή συντήρηση, λάθη κατά την εγκατάσταση, εμφανή σημάδια παραβίασης, επέμβαση ξένου προς την εταιρία προσώπου, αν κοπούν καλώδια (πχ. σε Κάμερες Ασφαλείας ή τροφοδοτικά) ή αν αποκολληθούν ή τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο τύπος, ο αριθμός σειράς, η ημερομηνία παραγωγής ή εισαγωγής της συσκευής.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής αμφισβητεί ότι η βλάβη σε προϊόν εντός εγγύησης προήλθε από λάθος συνδεσμολογία, υπέρταση ή βύθιση ηλεκτρικής τάσης, υπερτάσεις τηλεφωνικού δικτύου, κεραυνούς, έκθεση σε ακραίες συνθήκες, αλλά είναι ελαττωματικό το ίδιο το προϊόν, τότε ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει να αποσταλθεί το προϊόν στην κατασκευάστρια εταιρία με δικά του έξοδα για την εξακρίβωση του τρόπου πρόκλησης της βλάβης.

Η securesystems.gr ουδεμία εγγύηση δίδει για την καταλληλότητα της συσκευής για συγκεκριμένη χρήση. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον αγοραστή ή τρίτο, από την ελαττωματική λειτουργία της συσκευής ή τη χρήση της, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητώς, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή της καταστροφής δεδομένων. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες σε αναλώσιμα και ευπαθή υλικά όπως καλώδια, μετατροπείς (adaptοrs), πλαστικά μέρη, μπαταρίες, τηλεχειριστήρια κλπ. Κάθε αξίωση κατά της εταιρίας στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς με αναφορά του τύπου και του σειριακού αριθμού της συσκευής και της φύσης του ελαττώματος αμέσως μόλις εμφανισθεί. Η εταιρία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει κατά την απόλυτη κρίση της τον τόπο και τον τρόπο επισκευής της συσκευής. Τυχόν εργασίες ελέγχου χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρίας. Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο αρχικός χρόνος εγγύησης. Επισκευή εκτός του χρόνου της παρούσης εγγύησης βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Σε καμιά περίπτωση δεν πιστώνονται επιστρεφόμενες συσκευές πλην της περιπτώσεως που αυτό γίνει με την σύμφωνη γνώμη της εταιρίας.

Επιστροφή Προϊόντων

Δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αζημίως και αναιτιολογήτως εντός επτά ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη εκτός των εξόδων επιστροφής Η επιστροφή δύναται να πραγματοποιηθεί εντός επτά ημερών από την ημερομηνία αγοράς αν και εφόσον η συσκευή επιστραφεί άθικτη στην αρχική της συσκευασία με όλα της τα παρελκόμενα. Η μεταφορά της συσκευής προς και από επισκευή γίνεται από τον αγοραστή ο οποίος φέρει και την ευθύνη της μεταφοράς της, καθώς επίσης επιβαρύνεται και με τα έξοδα μεταφοράς της. Εάν η μεταφορά γίνει κατόπιν επιθυμίας του από την εταιρία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς. Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, η εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση διακοπής παραγωγής της συσκευής ή εάν διακόψει την εμπορική της δραστηριότητα.

Ειδική υπηρεσία DOA.

Στα πλαίσια της υπηρεσίας DOA (Dead On Arrival) η οποία απευθύνεται μόνο στον αγοραστή παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης της συσκευής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής από την έδρα του στην έδρα της securesystems.gr ,

Και η securesystems.gr επιβαρύνεται κατά την επιστροφή του προϊόντος με τα έξοδα μεταφοράς από την έδρα της στην έδρα του πελάτη

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άμεση ενημέρωση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας καθώς επίσης και η συσκευή και τα υλικά που την συνοδεύουν, να επιστραφούν άθικτα στην αρχική τους συσκευασία.

Η αποδοχή των ανωτέρω από την πλευρά του αγοραστή αποδεικνύεται με την παραλαβή των παραστατικών αγοράς που συνοδεύουν την συσκευή.

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων εντός εγγύησης

Στις περιπτώσεις που εντός εγγύησης του προϊόντος παρουσιαστεί ελάττωμα - δυσλειτουργία (λειτουργίας ή ποιότητας) ο πελάτης αρχικά ενημερώνει την securesystems.gr σχετικά με την δυσλειτουργία

και κατόπιν συνεννόησης με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας το προϊόν αποστέλλεται από τον αγοραστή ο οποίος φέρει και την ευθύνη της μεταφοράς της, καθώς επίσης επιβαρύνεται και με τα έξοδα μεταφοράς της στην έδρα της εταιρίας.

Κατόπιν έλεγχου του τεχνικού τμήματος και εφόσον δεν υπάρχουν εξωγενείς λόγοι που προκάλεσαν την βλάβη (υπαιτιότητα χρήστη – κακές καιρικές συνθήκες κτλ) το προϊόν επισκευάζεται ή εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα παρέχεται καινούριο η παρόμοιο

στον πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή απόδειξης η τιμολόγιου και η συμπλήρωση Φόρμας (RMA) (Φόρμα επιστροφής ελαττωματικού υλικού) για το υλικό. Την φόρμα μπορείτε να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας πατώντας στον σύνδεσμο. RMA

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η securesystems.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν e-mail στην securesystems.gr

Χρήση των Πληροφοριών Η securesystems.gr συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:

  • στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης,

  • στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από την securesystems.gr

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Η securesystems.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με

  • την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας,

  • για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση

  • για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από securesystems.gr,

  • ειδικές προσφορές της securesystems.gr

Πρόσβαση στις Πληροφορίες

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της securesystems.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της securesystems.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η securesystems. . απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες πελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η securesystems.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης)

Cookies

Η securesystems.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία , τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως της securesystems.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα της securesystems.gr Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει από την securesystems.gr

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

Μερικοί από τους κατασκευαστές που εμπιστευόμαστε.

bosch logo Risco Logo bw vanderbilt hikvision bw DSC logo bw elmes bw aleph bw avtech bw gst bw logo venitem bw meanwell bw optex bw protect bw crow2 2easy teltonika bw tvt